خانه » دسته‌بندی نشده » نقشه پراکندگي گنبدهاي نمکي ايران

نقشه پراکندگي گنبدهاي نمکي ايران

نقشه پراکندگي گنبدهاي نمکي ايران
 

1 . معرفی 17 گنبد نمکی مدفون و غیرمدفون براساس داده های … – پژوهش نفت
‎25 نوامبر 2013 … 35 بـرآورد km نقشـه پراکندگـی گنبدهـای نمکـی ايـران اضافـه گرديـد. فاصلـه مابیـن
هرکـدام از ايـن گنبدهـا در بخـش دريايـی در حـدود. يـا همـان رونـد خطـواره هندورابـی اسـت.
NE-SW شـد و مشـخص گرديـد دياپیرهـای نمکـی جنـوب ايـران منطبـق بـر رونـد. مدل‌سازی
،‌پراکندگی‌گنبدهای‌نمكی،‌تنگه‌هرمز،‌خطوط‌لرزه‌ای،‌تكتونیک‌منطقه …
 

2 . گنبد نمکی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
‎گنبد نمکی یکی از پدیده‌های زمین‌شناختی است که به لایه‌های بزرگ نمک زیرزمینی که
به طرف سطح زمین حرکت کرده‌اند و شکل گنبدمانندی گرفته‌اند گفته می‌شود. گنبدهای
نمکی ساختمان‌های … گنبدهای نمکی ایران در استان‌های فارس و هرمزگان و سمنان دیده
 

3 . می‌شود. برخی از جزیره‌های ایرانی در خلیج فارس، مانند جزیره هرمز، گنبدهای نمکی هستند
نقشه پراکندگي گنبدهاي نمکي ايرانImage result for ‫نقشه پراکندگي گنبدهاي نمکي ايران‬‎Image result for ‫نقشه پراکندگي گنبدهاي نمکي ايران‬‎Image result for ‫نقشه پراکندگي گنبدهاي نمکي ايران‬‎Image result for ‫نقشه پراکندگي گنبدهاي نمکي ايران‬‎Image result for ‫نقشه پراکندگي گنبدهاي نمکي ايران‬‎
 

4 . نقشه پراکندگي گنبدهاي نمکي ايران – آراد
‎گنبدهاي نمکي ايران – پايگاه ملي داده هاي علوم زمين: اطلاعات علوم زمين حوضه هاي عهد arad-dls.pendar88.ir/نقشه-پراکندگي-گنبدهاي-نمکي-ايران/حاضر ساختارهاي كنوني نمك هرمز كاتالوگ جديد 49 ساختار نمكي مخفي جديد طبقه بندي
اشكال گنبدهاي نمكي نقشه هاي ايزوپك حوضه زاگرس فرورانش نئوتتيس نقشه
پراکندگي گنبدهاي نمکي ايران Image result for نقشه پراکندگي گنبدهاي نمکي
ايران [PDF].[PDF]
 

5 . اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻨﺒﺪﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻟﻜﺘﺮ
‎ﻫﺎي. CAES. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﻧ. ﺪ ﺗﺎ ﺷـﺎﻳﺪ ﻟـﺰوم. اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻧﻴﺮوﮔﺎه www.ensani.ir/storage/Files/20120325152249-1042-131.pdfﭘﺎﻳﻠﻮت. CAES. ﻧﺴﻞ دوم در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر دوﻟﺖ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد . اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ. ﮔﻨﺒﺪﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ. ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در دو ﻧﻴﺮوﮔـﺎه ﭘـﺎﻳﻠﻮت. CAES. در آﻟﻤـﺎن و اﻣﺮﻳﻜـﺎ. ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ داده ﺷﺪه و در
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻄﺒ. ﻴﻖ ﻧﻘﺸﻪ. ﻫﺎي ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز، ﻧﻴﺮوﮔﺎه. ﻫﺎي ﮔـﺎزي، ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ ﮔﻨﺒـﺪﻫﺎي ﻧﻤﻜـﻲ و …
 

6 . حدفاصل گسل کازرون و گسل میناب – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
‎بدین منظور با استفاده از منحنی های هم ضخامت شرکت ملی نفت ایران و نقشه پراکندگی https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/798956گنبدهای نمکی در بین گسل‌های کازرون و میناب، تاثیر زمین‌ساخت نمک بر رسوبگذاری
حوضه رسوبی فارس و پس خشکی بندرعباس از پرمین تا عهد حاضر بررسی شد. ابتدا
منحنی های هم ضخامت در محیط GIS رقومی گردید و سپس در محیط Surfer به صورت سه …
 

7 . SID.ir | معرفي 17 گنبد نمکي مدفون و غيرمدفون بر اساس داده هاي لرزه اي …
‎مطالعات زمين شناسي و تهيه نقشه هاي سطحي و زير سطحي براي نمايش ساختارهاي www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=262902تکتونيکي و سير تکاملي وقايع زمين شناسي، يکي از مسائلي است که همواره مورد
توجه زمين شناسان بوده است. هدف اصلي در اين مطالعه شناسايي گنبدهاي نمکي موجود در
تنگه هرمز با استفاده از داده هاي زيرسطحي است. منطقه مورد مطالعه در جنوب ايران و در
تنگه هرمز …[PDF]
 

8 . ﺮَم ﭘﺪﻳﺪة دﻳﺎﭘﻴﺮﻳﺴﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮر د – دانشگاه تهران
‎22 نوامبر 2004 … اﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺤﻮه ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد دررﺷﺘﻪ. ﻛﻮه. ﻫﺎي. زاﮔﺮس. ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ و دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ آﻧﻬﺎ را https://jrg.ut.ac.ir/article_17792_23caca989a0b78c9e132dc3dd5b4b096.pdfﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺑﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر در اﻳـﺮان. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺮ روي ﮔﻨﺒـﺪ. ﻧﻤﻜﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ اﻧﺠﺎم … ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻲ. ،. ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮر دﻫﺮم در. 5َ. 1 وْ. ﻋﺮض ﺟﻐﺮا. ﻓﻴﺎﻳﻲ وَ. 35. ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
اﺳﺖ. (. ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره. ).1. ﻧﻘﺸﻪ. -1. ﻣ. ﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮر دﻫﺮم در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس …
 

9 . نقشه و اطلاعات مناطق چهارگانه‌ محیط زیست ایران | دیده بان محیط زیست و …
‎نقشه و اطلاعات مناطق چهارگانه‌ محیط زیست ایران. برای مشاهده اطلاعات هر منطقه روی منطقه www.iew.ir/اطلاعات-مناطق-چهارگانه‌ی-محیط-زیست-ایمربوطه در نقشه کلیک کنید. Iran Map. پارک ملی. آذربایجان شرقی. کنتال · ارسباران.
آذربایجان غربی. دریاچه ارومیه. اردبیل … مرکزی. غار چال نخجیر. هرمزگان. گنبدهای
نمکی خرسین. همدان. چهارمحال و بختیاری. لاله واژگون. کردستان. کرمان. سرو سیرچ …
 

10 . گنبدهای نمکی | – زمین ساخت پژوهان
‎17 ژوئن … شرحی بر نمک طعام – پتاس و پراکندگی آنها در ایران · خرداد ۲۷, ۱۳۹۶ … گنبدهای نمکی damghangeology.com/category/ed/گنبدهای-نمکی/کویر بزرگ ایران جزء جالبترین گنبدهای نمکی رخنمون یافته درجهان میباشد[۱]. لایه
 

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
NS